Spar 25%* på dine forårsfavoritter

Menu

Parfumdreams

Generelle forretningsbetingelser parfumdreams.dk

§ 1 Anvendelsesområde

(1) De efterfølgende generelle forretningsbetingelser er del af kontrakten, som indgås via denne hjemmeside imellem Parfümerie Akzente GmbH, Meisenstraße 12, DE-74629 Pfedelbach, Tyskland (efterfølgende: sælger) og køber (efterfølgende også ”du” og ”dig”).
(2) Sælger udfører udelukkende sine ydelser på baggrund af nærværende generelle forretningsbetingelser. Afvigende bestemmelser fra købers side gælder kun ved udtrykkelig skriftlig godkendelse fra forhandlers side.
(3) Disse generelle forretningsbetingelsers gyldighed omfatter alle ydelser tilbudt af sælger på denne internetside. Ved køb af disse ydelser accepterer køber at være bundet af disse generelle forretningsbetingelser.
(4) Salg sker kun til slutbrugere.

§ 2 Indgåelse af kontrakt

(1) Sælgers produktpræsentation på denne internetside er ikke bindende tilbud, men ene og alene en opfordring til at afgive et tilbud.
(2) En kontrakt i form af en købsaftale kommer i stand via afgivelse af et tilbud fra købers side og
a) accepten af aftalen fra sælgers side i form af en ordrebekræftelse eller
b) samtykke grundet umiddelbar forsendelse af den af køber bestilte vare til den af køber angivne forsendelsesadresse.
(3) En bestillingsbekræftelse fremsendt per e-mail til køber udgør ikke en accept af aftalen fra sælgers side.
(4) Aftalens sprog er dansk

§ 3 Leveringsbetingelser / forsendelsesomkostninger

(1) Leveringen sker umiddelbart efter betalingen registreres (§ 4 i nærværende generelle forretningsbetingelser) til den af køber angivne leveringsadresse med mindre der er indgået skriftlig aftale om levering til en anden adresse.
(2) Dersom der opstår ekstra forsendelsesomkostninger, fordi køber har angivet en forkert leveringsadresse eller et forkert modtagernavn, så er køber forpligtet til at dække beløbet med mindre han/hun ikke er ansvarlig for de forkerte informationer.
(3) Ved artikler af mærket "Kerastase" kan køber maksimalt købe 4 artikler af samme produkt per bestilling. Bestillingen af et identisk produkt er over en periode på 12 måneder begrænset til 12 artikler.

§ 4 Betalingsbetingelser / restance

((1) De priser, som er angivet på hjemmesiden på tidspunktet for bestillingen, er gældende. De anførte priser gælder udelukkende for bestillinger, som gennemføres på internettet. De gælder i særdeleshed ikke for tilbud i sælgers fysiske salgslokaler.
(2) Købsprisen plus forsendelsesomkostninger er straks efter indgåelse af købsaftalen forfalden uden fradrag. Betaling af købsprisen sammen med forsendelsesomkostningerne sker efter købers valg og i overensstemmelse med betalingsmulighederne angivet i bestillingsproceduren. I forbindelse med betaling med kreditkort, får købers pengeinstitut til opgave at trække fakturabeløbet så snart køber har afsluttet købet.
(3) ) Alle priser er slutpriser, dvs. inklusive den lovpligtige moms og andre afgifter, men eksklusive fragt
(4) I forbindelse med købers forsinkede betaling er denne forpligtet til at betale morarenter på 5% per år over basisrenten til sælgeren, hvis han/hun er forbruger (§ 13 BGB - Den tyske føderale borgerlige lovbog). Dersom køber er selvstændig erhvervsdrivende (§ 14 BGB - Den tyske føderale borgerlige lovbog) gælder § 4, stk. 4 s. 1 med kravet om, at morarenten ligger på 8% over basisrenten.
(5) Uafhængigt af § 4, stk. 4 forbliver det overladt sælger at dokumentere et eventuelt yderligere tab.
(6) Betalingsmuligheder: I øjeblikket har du følgende betalingsmuligheder: regning (med Klarna), kreditkort (Visa, Master Card, American Express) eller PayPal.

§ 5 Forældelse / undersøgelses- og reklamationspligtt

(1) Reklamationsfristen for mangler er 24 måneder og begynder med modtagelsen af de indkøbte varer. Dersom køber er selvstændig erhvervsdrivende (§ 14 BGB - Den tyske føderale borgerlige lovbog), er reklamationsfristen på 12 måneder fra tidspunktet for modtagelse af varer.
(2) § 5 stk. 1 gælder ikke for hæftelse ved skader på legeme eller helbred, såfremt sælger eller dennes medhjælpere har handlet forsætligt eller groft uagtsom.
(3) Stykke 1 gælder ikke for hæftelse ved andre skader, der skyldes sælgers eller sælgers medhjælpers groft uagtsomme pligtforsømmelse.
(4) For erhvervsdrivende gælder retsforskrifter, undersøgelses- og reklamationspligt iht. den tyske handelslovbog.

§ 6 Ejendomsforbehold

Indtil den fulde købspris er betalt forbeholder sælgeren sig ejendomsretten til den leverede vare. Over for forbrugere er ejendomsforbehold alene gyldigt, såfremt ejendomsforbehold er aftalt i henhold til gældende love.

§ 7 Indløsning af værdikuponer

(1) Værdikuponer (tilgodehavendebeviser du ikke kan købe, men som vi uddeler i forbindelse med reklamekampagner og som har en bestemt gyldighedsperiode) er kun gyldige i den angivne periode og kan kun indløses én gang indenfor den angivne bestillingsperiode. Enkelte varemærker kan være udelukket fra kampagnen.
(2) Varens værdi skal som minimum svare til beløbet, som er angivet på tilgodehavendebeviset. Af administrative grunde er det ikke muligt at udbetale eventuelle resterende beløb på tilgodehavendebeviset.
(3) Tilgodehavendebeviser kan kun indløses forud for afslutningen af bestillingsprocessen. Det er ikke muligt at få godskrevet tilgodehavende, når købet allerede er foretaget ved at ordren er placeret. Tilgodehavende på en værdikupon kan ikke udbetales kontant eller forrentes.
(4) Værdikuponen kan ikke overføres til tredjepart. Det er ikke muligt at kombinere flere værdikuponer med hinanden.
(5) Hvis tilgodehavende på en værdikupon ikke rækker til at gennemføre den ønskede bestilling kan differencen udlignes ved hjælp af de angivne betalingsmuligheder.
(6) Værdikuponen genoprettes ikke hvis varen bliver helt eller delvist returneret, og værdikuponen er blevet udleveret i forbindelse med en reklamekampagne, og dermed ikke er blevet betalt for.

§ 8 Gaver

(1) Sælger tilbyder køber gaver i sammenhæng med udvalgte kampagner. Under en gavekampagnes løbetid vises gaveartiklen automatisk i indkøbskurven ved køb af en bestemt vare og/eller når et mindsteindkøbsbeløb er opnået.
(2) Per bestilling modtager kunden højest en gave af samme omfang.
(3) Dersom tilbuddene er bundet til en minimumsindkøbsværdi skal en bindende købsaftale være indgået for dette beløb. Såfremt værdien af en bestilling forringes grundet udøvelse af fortrydelsesretten iht. lov om fjernsalg, således at den ligger under den påkrævede mindsteværdi, udløses der ikke nogen gave ved købet. I sådanne tilfælde skal gaven sendes retur til sælgeren sammen med varen.
(4) Dersom kampagnen er bundet til købet af et bestemt produkt, vil gaven ikke blive givet, hvis der gøres brug af fortrydelsesretten iht. lov om fjernsalg. I sådanne tilfælde skal gaven sendes retur til sælgeren sammen med varen.
(5) Såfremt kampagnerne har en fast løbetid, fremgå dette af reklamen for den pågældende kampagne.

§ 9 Ansvarsbegrænsning / fritagelse for ansvar

(1) Generelt finder de lovmæssige regler vedrørende mangelsansvar anvendelse, med mindre noget andet er angivet i § 5 eller i § 9 stk. 2 til stk. 4 i disse generelle forretningsbetingelser.
(2) For andre skader end skader på liv, legeme og helbred hæfter sælger i det omfang, at denne har handlet forsætligt eller grov uagtsomt eller har forsømt væsentlige kontraktlige forpligtelser. Hæftelse og skadeserstatning, der går derudover, er udelukket.
(3) Sælgeren hæfter, uanset på hvilket grundlag et krav rejses og uagtet graden af uagtsomhed, ikke for indirekte tab eller følgeskader, som driftstab, avancetab eller tab af data.
(4) § 5 i disse generelle forretningsbetingelser sammen med bestemmelserne i produktansvarsloven berøres ikke heraf.

§ 10 Elektroniske apparater

I tilfælde af mangler ved elektroniske apparater kan køberen alene gøre mangelsbeføjelser i form af omlevering/afhjælpning gældende. Kun hvis dette har slået fejl to gange, er køberen berettiget til efter eget valg at kræve et rimeligt forholdsmæssigt afslag eller at hæve købet. Dette gælder dog ikke, når andet følger af genstandens art, manglens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt. Eventuelt krav på erstatning berøres ikke heraf.

§ 11 Databeskyttelse

I forbindelse med databeskyttelse gælder persondatapolitikken.

§ 12 Frivillig returnering

(1) For alle indkøb, der er kommer i stand via brugen af www.parfumdreams.dk har Parfümerie akzente GmbH ud over den lovpligtige fortrydelsesret også en frivillig returneringsret på i alt 180 dage fra den dag, varen modtages, hvis du er en forbruger iht. § 13 BGB - Den tyske føderale borgerlige lovbog. Med denne returret kan du også efter perioden for fortrydelsesret på 14 dage (se forbrugerinformationer) annullere aftalen, ved at du indenfor 180 dage efter modtagelse af varen returnerer den (fristen begynder dagen efter varen er modtaget) til Parfümerie akzente GmbH til den i slutningen af dette stykke (1) nævnte adresse. Rettidig afsendelse er tilstrækkelig for at overholde fristen. Forudsætningen for at kunne gøre brug af den frivillige returnering er dog, at varen returneres i oprindelig stand og uden skader og i originalemballage.

Varen bedes sendt til:
Parfümerie akzente GmbH
Meisenstr. 12
74629 Pfedelbach
Tyskland

(2) Gør du brug af den frivillige returnering, tilbagetageles beløbet til den konto, som du har anvendt ved betalingen. Hvis det ikke længere er muligt, vil vi tage kontakt til dig.

(3) Kundens lovbestemte fortrydelsesret samt det lovbestemte garantikrav forbliver uberørt af denne fortrydelsesret.

Indtil fristen udløber for en lovbestemt fortrydelsesret gælder de deri definerede lovmæssige betingelser udelukkende. Den i kontrakten definerede (frivillige) returnering begrænser desuden ikke de lovbestemte garantirettigheder, som berøres ikke heraf.

§ 13 Online klageportal

Hvis du ønsker at klage over dit køb, kan du skrive til os via e-mail på: Du kan også altid klage til Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Find mere information via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage kan indgives via hjemmesiden: http://ec.europa.eu/odr.

§ 14 Returnering af batterier

Du kan returnere brugte batterier gratis til os. Batterier, der indeholder skadelige stoffer, er mærket med tegnet og et af de kemiske symboler
Cd (= Batteriet indeholder cadmium),
Hg (= Batteriet indeholder kviksølv) eller
Pb (= Batteriet indeholder bly).
Lithiumbatterier og batterienheder fra alle systemer må kun returneres til os i afladet tilstand. Hvis batterier af disse typer ikke er helt afladet, bedes du isolere batteripolerne med tape, før du returnerer dem.

§ 15 Gældende lovgivning / afsluttende bestemmelser

(1) Tysk ret gælder med udelukkelse af CISG. Uberørt forbliver tvingende bestemmelser i den stat, hvor forbrugeren har fast bopæl.
(2) Såfremt køber er erhvervsdrivende eller ikke har sin almindelige værneting i Tyskland eller efter indgåelse af aftalen flytter sin bopæl til udlandet eller, hvis bopælen på tidspunktet for en klage er ubekendt, bestemmes opfyldelsessted og værneting i forbindelse med aftalen af sælgers bopæl.

Download som PDF
For at kunne åbne, læse og printe PDF-dokumentet skal du bruge Acrobat Reader, som du kan downloade gratis under følgende link: http://www.adobe.com

Stand 14.03.2019

Vores service til dig

** Du finder nøjagtige rabatbetingelser i dit personlige velkomst– nyhedsbrev

Rabatten er allerede fratrukket varen direkte og gælder kun udvalgte varer. Kræver ikke kode. Gælder indtil 22.04.2024.

Betalingsformer


Prisbelønnet indkøb

Køb sikkert ind

Forsendelse partnere

parfumdreams App
parfumdreams
Facebook
Tik Tok
Instagram
Youtube